Hvad vil du vide? / Muslimerne, hvorfor gør de som de gør / Lidt om baggrunden for Islam

Lidt om baggrunden for Islam

Der påstås i Koranen at Islam var den første og eneste sande religion der findes.
Der er et stort bedrag, som er opstået gennem Muhammad, som samtidig udråbte sig til den sidste profet på denne jord, i håb om at andre ikke turde sige ham imod.

Men fakta er, at der ikke fandtes nogen tro eller religion i den første tid, hvor der var mennesker på jorden, det er noget der er kommet længe efter at Abraham levede på jorden.
Jødedommen opstod som den første, efter at Moses fik Israelitterne ud af Egypten, hvor de havde været som slaver i omkring 400 år, gennem Moses kom Torah`en som Jødedommen bygger på i dag og den var den eneste som fandtes direkte fra Gud, indtil Jesus kom her til jorden, fra Himmelen, født som barn gennem Maria, efter Ærkeenglen Gabriel havde talt til hende om at kalde ham Jesus og at han skulle blive verdens frelser, Guds søn.
Jesus er Gud kommet i kød, født som menneske gennem Maria og derfor også kan kaldes for JesusGud, da de er èt.

For muslimerne er det blasfemi at kalde Jesus den samme som Gud, men det er sandheden.

Neden under kan du læse forklaringen om Islam, fortalt af Abū-l A'lāMawdūdī(1903-1979), han var en muslimsk forfatter og religiøs og politisk leder i det indiske subkontinent. Han var grundlægger og leder af den fundamentalistiske religio-politiske parti, Jama'at-i-Islami.
Læs mere via disse link om ham: http://islamica.tripod.com/mawdudi.htm
og
http://www.answers.com/topic/abu-al-a-la-al-mawdudi

 

 

Af Abul A'la Mawdudi (1903-1979)
Tale i Radio Pakistan den 6. juli 1948

 
Islam begyndte samtidig med at menneskets tilværelse på jorden begyndte - mere nøjagtigt angivet på det tidspunkt, hvor mennesket og dets efterkommere blev skabt. Allah skabet Adam og Eva og pålagde dem at dyrke Ham og at leve et liv i lydighed over for den guddommelige vilje.
Allah er verdens og menneskenes skaber og opretholder. Mennesket må vende sig til Ham for at få støtte og retledning i livet. Selve ordet islam betyder lydighed over for Gud. På denne måde er islam menneskets naturlige religion - den eneste måde for mennesket er at komme til Ham for at blive ledet.
 
De første muslimer
Dengang Adam og Eva blev sendt ned for at leve på jorden, sagde Allah til dem, at de var Hans tjenere. Han er deres Herre og Skaber. Han sagde til dem og til hele menneskeheden, at det bedste for dem var at lade sig lede af Ham, at efterkomme Hans påbud og holde sig borte fra, hvad Han har forbudt. Gud sagde til dem, at Han ville finde behag i, at de adlød Ham, og til gengæld ville Han belønne dem. Men hvis de tilsidesatte Hans bud, ville det mishage Ham, og Han ville straffe dem. Dette var i al enkelthed begyndelsen til islam.
Adam og Eva opfordrede deres børn til at følge islams livsførelse. De og deres børn og de senere slægtled fulgte igennem lang tid islams lære, således som den var fremsat af profeten Adam (fred være med ham). Det var først senere, at visse folk begyndte at blive ulydig mod Allah. Nogle af dem begyndte at dyrke andre guder, som de selv havde gjort sig, nogle af dem gjorde sig selv til guder, medens nogle få andre hævdede deres frihed til at gøre, hvad der passede dem og trodse Guds befalinger. På denne måde fremkom vantroen, kufr. Dens væsen er at nægte at dyrke Gud og at gå på den vej, der fører til trods og gudsfornægtelse.
 

Frafald og afgudsdyrkelse
Da kufr (vantroen) begyndte at vokse og udbrede sig, påvirkede den samfundslivet på mange måder. Udbytning, undertrykkelse, ondskab og umoral dukkede op i forskellige former. Livet var blevet uudholdeligt. Da udpegede Allah nogle retskafne til at prædike sandhedens budskab blandt de vildfarne, lede dem til retskaffenhed og indføre dem i en tilstand af gudsfrygt, tilbedende og adlydende Allah alene. De var i korthed udpeget til at udføre opgaven, at gøre folk til sande og gode muslimer. Disse ædle mennesker, til hvem denne store opgave var blevet betroet, kalde vi profeter eller Allahs sendebude. De var alle ærlige, sanddru mennesker med ædle karakteregenskaber. Alle prædikede de den samme religion, nemlig islam. De bar navne som Noa, Abraham, Moses, Jesus og mange flere. Sendt ud i verden efter Guds ordrer som en vejledning for menneskeheden.
De sidste få tusinde års historie viser, hvordan der til stadighed opstod profeter, hvor kufr eller vantro voksede og antog truende former. Profeterne prøvede på at standse denne vantroens bølge og opfordrede folk til at antage islam. Nogle mennesker antog islamisk levevis, medens andre forkastede den. De folk, som modtog meddelelsen og fulgte profeterne, blev muslimer og lærte siden højere etiske og moralske principper. De videregav og overleverede med ædelsind og godhed profeternes meddelelse. Senere generationer blev gradvis påvirket og afledt fra islam, gennem gudløse elementer iblandt dem. Når sådanne situationer indtraf, sendte Gud altid på ny en profet eller budbringer til at genoplive islam. Denne stadige kommen af budbringere fra Gud fortsatte i tusinder af år. I løbet af denne meget lange tid blev islam genoplivet af disse udvalgte profeter, der genindførte indholdet af budskabet, som deres folk havde glemt. Som den sidste af dem sendte Gud profeten Muhammad (fred være med ham), der genoplivede islam på en så uforlignelig måde, at islam stadig eksisterer og er levende, og vil vedblive at være det (om Gud vil) i al evighed.
 
 
Profeten Muhammad
Profeten Muhammad (fred være med ham) var født i året 570 efter Kristus i den berømte arabiske by Mekka. På den tid havde islam ingen tilhængere i Arabien og heller ikke noget andet sted i verden. Selv om man kunne finde spor af tidligere profeters budskaber blandt nogle få fromme folk, der prøvede på at dyrke en og kun en Gud og leve deres liv i lydighed over for Ham. Guds sande religion var gået tabt i et virvar af hedenskab og panteisme. Den rene dyrkelse af Gud, uden iblanding af shirk (dyrkelse af falske medguder), kunne man ikke finde nogen steder. Moralske værdier havde mistet deres greb om folk, de var henfaldne til alskens slaphed og ondskab. Sådan var stillingen i Arabien og desuden i hele verden ved slutningen af det sjette århundrede, da Gud besluttede, at profeten Muhammad (fred være med ham) skulle udsendes som Guds sidste budbringer. Muhammad tilbragte fyrretyve år af sit liv som en tålmodig iagttager i byen Mekka. Alle respekterede ham på grund af hans fremragende forstand og ædle sind. Men de var ikke klar over, at denne mand var bestemt til at blive verdens største leder.
I sine ungdomsår smertede det profeten Muhammad (fred være med ham) meget at se den grove umoral, der fandtes i verden på hans tid. Det ene menneske udnyttede det andet. Der fandtes uretfærdighed og tyranni. Han var sorgfuld og bekymret men også tavs, for heller ikke han var i stand til at bringe midlet for datidens lidende mennesker. Gud udpegede ham som Sin budbringer. Da profeten var 40 år gammel, pålagde Gud ham den opgave at udbrede islam Guds sande religion, fredens og retfærdighedens religion.
 
 
 

-------

 

Problemet med det der er skrevet ovenfor, er at det ikke er sandheden om mennesket og skabelsen, Gud har aldrig skabt mennesket som Israelit (jøde), kristen eller muslim eller nogen anden trosretning.

 

Det er først noget der skete over 1000 år senere, da Gud udvalgte sig det mindste folk på jorden, efter datidens lande.

 

Abraham var værken jøde, kristen eller muslim, han kom fra Irak, den gang fandtes der ikke jøder, kristne eller muslimer, men kun tilbedelse af mange guder, stjernetydning, magi, og meget mere.

 
 
Derfor er det vigtigt for kristne at gå imod dem og omvende dem til Herren Gud Jesus Kristus, som ofrede sit liv på Golgata,; for alene at købe mennesket fri af Satans magt. Satan er den samme som Allah, den lille gud.
 
Muslimernes/Islams gud er Satan, men han er kun en engel med gudeskikkelse, ikke andet. Han er klogere end mennesket i deres egen tankegang og overgår dem med mange længder.
Derfor kan han få mennesket til at tro på hvad som helst han ønsker, de skal tro på.
Men Satan er begrænset af sin engle skabning; derfor har han millioner/milliarder af andre engle til at udføre sit beskidte arbejde på jorden, og èn af dem har udgivet sig for ærkeengelen Gabriel, og som har ledt alle dem der er blevet muslimer på vildspor. (Ikke at forveksle med den ægte Gabriel fra Gud i Himmelen).
 
Muslimer er ikke på vej til Himmelen/Paradis, men på vej til Helvedet, hvor Satan vil regere i en evighed og hvor han vil pine og plage sine tilhængere. Det gælder alle muslimerne og alle andre der ikke følger Jesus og taget imod ham som deres frelser.
 
Den eneste vej væk fra Helvedet og pine/plage er ene og alene Jesus Kristus, Guds søn og Konge.
 
Når Jesus kommer tilbage igen, har han ikke brug for hjælp til at besejre sine fjender, det gør han helt alene ved Guds hjælp og styrke.
Kun Gud ved hvornår tiden er inde, til at Jesus skal vende tilbage til jorden igen og indtage sin position som Konge og hersker over jorden.
Dem der har taget imod ham som frelser, og som er tilbage på jorden,; når Jesus kommer tilbage, vil være med til at herske som konger i tusinde år, sammen med de tilbageværende jøder. Muslimerne vil ikke være at finde iblandt disse konger, de vil være underlagt dem som undersåtter med alle andre somm ike har Jesus som Herre og frelser.
 
Når de tusinde år er til ende, vil Jesus holde dom over alle folkeslag, også alle der er døde igennem tiderne på jorden, alle dem der har opholdt sig i Dødsriget indtil endens domsafsigelse for den højeste dommer: Jesus Kristus.
 
 
Når dommen er blevet afsagt, vil jorden blive opløst og ikke være at finde mere i hele universet, og alle som ikke har taget imod Jesus som deres frelser, vil blive smidt i Helvedets ild og pines for altid, i en evighed.
 
Men dem der har taget imod Jesus som deres frelser, vil komme med ham til Himmelen, og der vil altid være glæde i en evighed.
 
I denne evighed vil der altid være skillerum mellem Himmelen og Helvedet, ingen kan komme fra det ene sted til det andet, lige meget hvor meget de end ønsker dette: Det vil være umuligt.
 
Dette må du gøre inden det er for sent:
 
Omvend dig fra din nuværende situation og tag imod Jesus Kristus som din frelser og Herre.
Uanset hvordan dit liv er i dag,
kom til Jesus og få dit liv gjort op,
inden Dommens dag, for der er det for sent.
 
Amen.
Hvem er Jesus Kristus, kun en profet som Qur'an (Islam) siger eller Gud i kød som Ny Testamente (Kristendom) siger?